§ I – Navn

Organisasjonens navn er Sámi Lávdi.
Sami Association of Performing Arts er internasjonalt tilnavn.


§ II – Formål

 1. Sámi Lávdi skal ivareta og fremme kunstneriske, faglige og kulturpolitiske interesser for medlemmene.
 2. Sámi Lávdi skal arbeide for medlemmenes interesser når det gjelder stipendordninger fra sametingene, Samerådet, Nordisk Råd og andre relevante ordninger.
 3. Sámi Lávdi skal fremme tradering, utøvelse og formidling innenfor samiske og urfolks performative uttrykk. 
 4. Sámi Lávdi skal samarbeide med samiske og andre urfolks kunstnerorganisasjoner.


§ III – Medlemskap

 1. Medlemskap kan søkes av alle som arbeider profesjonelt med samisk scenekunst og/eller har relevant utdanning.
 2. Medlemskapet behandles av styret på bakgrunn av søknad
 3. Søkeren kan påklage på søknad om medlemskap til årsmøtet.
 4.  Bare enkeltpersoner kan bli medlemmer i Sámi Lávdi.
 5.  Sámi Lávdi kan utnevne æresmedlemmer.
 6.  Medlemmer har talerett, forslagsrett, stemmerett og kan bli valgt til verv i og for Sámi Lávdi.


§ IV – Opphør av medlemskap

Medlemskapet opphører ved aktiv utmelding eller når kontingent ikke er betalt etter purringer det siste året.


§ V – Årsmøte

 • Årsmøtet er Sámi Lávdis øverste organ. Årsmøtet avholdes innen 15. juni hvert år.
 • Samisk Kunstnerråd (SDR) kan bistå praktisk med planlegging og godkjenning av årsmøtet i å samarbeide med styret.
 • I årsmøteinnkallingen skal det opplyses om at tolking vil tilbys dersom medlemmene gir skriftlig beskjed om dette samtidig med påmelding. Styret informerer om møtespråk i innkallingen.
 • Skriftlig innkallelse sendes minst 5 uker før årsmøtet.
 • Følgende dokumenter skal sendes 2 uker før årsmøtet: årsmelding, regnskap, budsjett, handlingsplan og evt. innkomne saker.
 • Årsmøtet behandler følgende saker:
  a) årsmelding
  b) regnskap
  c) budsjett
  d) handlingsplan
  e) medlemskontingent
  f) valg
  – leder, medlemmer og varamedlemmer. Styreleder med nestleder som vara representerer SL i SDR styret
  – representanter til Sametingets stipendskomité og fagutvalg
  – representant til Samisk Kunstnerråds årsmøte. Denne møter sammen med SL styreleder eller annen repr. fra SL styret
  – representant til Dáiddafoanda
  – representant til SDRs forhandlingsutvalg
  – representant til Sámikopiijas styre
  – representant til Sámikopiijas årsmøte
  – representant til Sámikopiijas forhandlingsmøte
  – foreslå representant til Samerådets kulturutvalg
  – valgkomité
  – andre valg
  g) valg til styret i Giron Sámi Teáhter
 • Medlemmer som ikke har betalt kontingent, har ikke stemmerett på årsmøtet (kontingenten kan innbetales på årsmøtet dersom medlemskap er innvilget).
 • Medlemmer som ikke kan møte på årsmøtet kan gi fullmakt til et annet medlem. Ingen medlemmer kan ha mer enn 3 fullmakter.
 • Saker som medlemmer vil ha tatt opp på årsmøtet, sendes styret innen 3 uker før årsmøtet.
 • Ekstraordinært årsmøte avholdes, dersom 2/3 av medlemmene, eller styret krever det. Innkallelse skal sendes minst 2 uker før møtet.


§ VI – Kontigent

Årsmøtet fastsetter kontingent.


§ VII – Styre

 1. Styret er Sámi Lávdis sitt utøvende organ, utenom saker som årsmøtet behandler.
 2. Styret består av leder, 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Totalt 4 medlemmer og 2 varamedlemmer.
 3. Årsmøtet velger leder, og forøvrig konstituerer styret seg selv.
 4. Organisasjonens signatur tegnes av styreleder og/eller nestleder
 5. Styret kan nedsette og gi mandat til arbeidsutvalg bestående av forespurte medlemmer
 6. Styre- og varamedlemmer velges for 2 år.


§ IIX – Medlemskap i Samisk Kunstnerråd (SDR)

SDR er et felles rådsorgan for 6 samiske kunstnerorganisasjoner. Sámi Lávdis styreleder er representert i SDR-styre, enten som styremedlem eller som vara. Ved endringer eller frafall iløpet av valgperioden kan styret i Sámi Lávdi oppnevne nye representanter inntil neste årsmøte avholdes i foreningen SL. Opphør av medlemsskap i SDR krever årsmøtevedtak i Sámi Lávdi.»


§ IX – Regnskap

Styret i Sámi Lávdi er øverste ansvarlig for Sámi Lávdis økonomi, og at regnskap føres etter gjeldende regnskapsregler, med revisjon utført av registret revisor. SDR har som sekretariat for alle kunstnerorganisasjonene det daglige ansvar for at ovennevnte iverksettes.


§ X – Vedtektsendring

Endring av vedtektene kan bare skje dersom 2/3 av årsmøtet godkjenner endringsforslaget. Vedtektsendringen skal nevnes i årsmøteinnkallelsen.

Godkjent på årsmøte 2012 i Levi, årsmøte 2015 i New York, årsmøte 2016 i Tromsø og årsmøte 2019 i Tromsø.